محصولات

شیرهای کنترلی سامسون در صنایع سبک

شیرهای کنترلی سامسون در صنایع سبک

شیرهای کنترلی سامسون در صنایع سبک-شیر کنترلی کروی سامسون با تکس کوچک مدل 3522-شیر کنترلی سامسون مدل V2001/3321-شیر سه طرفه سامسون مدل V2001/3323-شیر کنترلی سامسون برای انتقال جریال گرم مدل V2001/3531-شیر سه طرفه سامسون برای انتقال جریان گرم مدل V2001/3535

شیرهای کنترلی سامسون در صنایع با مسئولیت سنگین

شیرهای کنترلی سامسون در صنایع با مسئولیت سنگین

شیرهای کنترلی سامسون در صنایع با مسئولیت سنگین-شیر کنترلی فشار بالا سامسون مدل 3252-شیر کنترلی سه طرفه سامسون مدل 3253-شیر کنترلی کروی سامسون با هدایت دوبل مدل 3254-شیر کنترلی زاویه ای سامسون مدل 3256-شیر کنترلی کروی سامسون مدل 3291-شیر کنترلی زاویه ای سامسون مدل 3296-صدا خفه کن جریان سامسون

شیر کنترل کروی سامسون مدل 3241

شیر کنترل کروی سامسون مدل 3241

شیر کنترل کروی سامسون مدل 3241-قطعات یدکی شیر کنترلی کروی سامسون مدل 3241-جزییات فنی شیر کنترلی 3241-کاربردهای شیر کنترلی کروی سامسون مدل 3241-فواید شیر کنترلی کروی سامسون مدل 3241

شیرهای کنترلی سامسون در صنایع استاندارد

شیرهای کنترلی سامسون در صنایع استاندارد

شیرهای کنترلی سامسون در صنایع استاندارد-شیر کنترلی سامسون مدل 3241-شیر کنترلی سه طرفه سامسون مدل 3244-شیر کنترلی برودتی سامسون مدل 3246-شیر کنترلی برودتی ورود از بالای سامسون مدل 3248-شیر کنترلی اسپتیک سامسون مدل 3249-شیر کنترلی زاویه ای بهداشتی سامسون مدل 3347-شیر کنترلی زاویه ای اسپتیک

شیرهای کنترل فشار و خلا

شیرهای کنترل فشار و خلا

شیرهای کنترل فشار و خلا چیست-روش کار شیرهای کنترل فشار و خلا -انواع شیرهای کنترل فشار و خلا-قطعات یدکی شیرهای کنترل فشار و خلا-کاربرد شیرهای کنترل فشار و خلا-فواید شیرهای کنترل فشار و خلا-معایب شیرهای کنترل فشار و خلا

شیر پینچ یا پینچ ولو

شیر پینچ یا پینچ ولو

شیر پینچ یا پینچ ولو چیست-روش کار شیر پینچ یا پینچ ولو -انواع شیر پینچ یا پینچ ولو-قطعات یدکی شیر پینچ یا پینچ ولو-کاربرد شیر پینچ یا پینچ ولو-فواید شیر پینچ یا پینچ ولو-معایب شیر پینچ یا پینچ ولو

شیر سوزنی یا نیدل ولو

شیر سوزنی یا نیدل ولو

شیر سوزنی یا نیدل ولو چیست-روش کار شیر سوزنی یا نیدل ولو -انواع شیر سوزنی یا نیدل ولو-قطعات یدکی شیر سوزنی یا نیدل ولو-کاربرد شیر سوزنی یا نیدل ولو-فواید شیر سوزنی یا نیدل ولو-معایب شیر سوزنی یا نیدل ولو

شیر پروانه ای یا باترفلای ولو

شیر پروانه ای یا باترفلای ولو

شیر پروانه ای یا باترفلای ولو چیست-روش کار شیر پروانه ای یا باترفلای ولو -انواع شیر پروانه ای یا باترفلای ولو-قطعات یدکی شیر پروانه ای یا باترفلای ولو-کاربرد شیر پروانه ای یا باترفلای ولو-فواید شیر پروانه ای یا باترفلای ولو-معایب شیر پروانه ای یا باترفلای ولو

شیر توپی یا بال ولو

شیر توپی یا بال ولو

شیر توپی یا بال ولو چیست-روش کار شیر توپی یا بال ولو -انواع شیر توپی یا بال ولو-قطعات یدکی شیر توپی یا بال ولو-کاربرد شیر توپی یا بال ولو-فواید شیر توپی یا بال ولو-معایب شیر توپی یا بال ولو

شیر مخروطی یا سماوری یا پلاگ ولو

شیر مخروطی یا سماوری یا پلاگ ولو

شیر شیر مخروطی یا سماوری یا پلاگ ولو چیست-روش کار شیر مخروطی یا سماوری یا پلاگ ولو -انواع شیر مخروطی یا سماوری یا پلاگ ولو-قطعات یدکی شیر مخروطی یا سماوری یا پلاگ ولو-کاربرد شیر مخروطی یا سماوری یا پلاگ ولو-فواید شیر مخروطی یا سماوری یا پلاگ ولو-معایب شیر مخروطی یا سماوری یا پلاگ ولو

شیر یک طرفه یا چک ولو

شیر یک طرفه یا چک ولو

شیر یک طرفه یا چک ولو چیست-روش کار شیر یک طرفه یا چک ولو -انواع شیر یک طرفه یا چک ولو-قطعات یدکی شیر یک طرفه یا چک ولو-کاربرد شیر یک طرفه یا چک ولو-فواید شیر یک طرفه یا چک ولو-معایب شیر یک طرفه یا چک ولو