واشر و پلیت Tranter

انواع مدل های پلیت و گسکت (واشر) های Tranter:

واشر و پلیت Tranter سری UX                
UX-01 UX-05 / UX-06 06-T UX-10                
UX-015 | UX-025 | UX-095 UX-056 | UX-066 | UX-076 06-T16 | 06-T26 | 06-T96  UX-115 | UX-125 | UX-195                
UX-016 | UX-026 | UX-096 UX-058 | UX-068 | UX-078 06-T18 | 06-T28 | 06-T98 UX-116 | UX-126 | UX-196                
UX01 UX05 | UX06 06-T10 | 06-T20 | 06-T90 UX10                
11T UX-20 UX-40 UX-80 | UX-81 | UX-83                
11-T UX-215 | UX-225 | UX-295 UX-415 | UX-425 | UX-495 UX-815 | UX-825 | UX-895                
11 T UX-216 | UX-226 | UX-296 UX-416 | UX-426 | UX-496 UX-816 | UX-826 | UX-896                
  UX-218 | UX-228 | UX-298 UX-418 | UX-428 | UX-498 UX-836 | UX-846 | UX-886                
  UX216 | UX226 | UX296 | UX20 UX416 | UX426 | UX496 UX-818 | UX-828 | UX-898                
  UX215 | UX225 | UX295 UX415 | UX425 | UX495 UX-838 | UX-848 | UX-888                
واشر و پلیت Tranter سری UFX        
UFX-6 UFX-12 UFX-18 UFX-26 UFX-37 UFX-42 UFX-51 UFX-60 UFX-64      
UFX6 UFX12 UFX18 UFX26 UFX37 UFX42 UFX51 UFX60 UFX64      
UFX-85 UFX-91 UFX-100 UFX-118 UFX-140 UFX-145 UFX-180 UFX-205        
GX-85 GX-91 GX-100 GX-118 GX-140 GX-145 GX-180 GX-205        
UFX85 UFX91 UFX100 UFX118 UFX140 UFX145 UFX180 UFX205        
واشر و پلیت Tranter  سری های S / TW / TD / GM / GB     
S3 S8 TW-05 TW-10 TW-18 TD-10 GM-138 GB-257 GM276 GM-56 GM-59  
S-3 S-8 TW05 TW10 TW18 TD10 GM138 GB257 GM276 GM56 GM59  
واشر و پلیت Tranter سری GX    
GX-6 GX-12 GX-18 GX-26 GX-37 GX-42 GX-51 GX-60 GX-64 GX-85 GX-91 GX-100
GX-06 GX-012 GX-018 GX-026 GX-037 GX-048 GX-051 GX-060 GX-064 GX-085 GX-091 GX100
GX6 GX12 GX18 GX26 GX37 GX42 GX51 GX60 GX64 GX85 GX91 GX 100
واشر و پلیت Tranter سری GCP و سری GCD        
GCD-006 GCD-012 GCD-030 GCD-054 GCD-055 GCD-065 GCP-026 GCP-030 GCP-051 GCP-060    
GCD006 GCD012 GCD030 GCD054 GCD055 GCD065 GCP026 GCP030 GCP051 GCP060    
واشر و پلیت Tranter سری UXP        
UXP-005 UXP-010 UXP-060 UXP-100 UXP-110 UXP-200 UXP-400 UXP-801 UXP-900 UXP-960    
UXP005 UXP010 UXP060 UXP100 UXP110 UXP200 UXP400 UXP801 UXP900 UXP960    
واشر و پلیت Tranter سری GXP و سری GF        
GXP-018 GXP-026 GXP-037 GXP-042 GXP-051 GXP-118 GF-057 GF-097 GF-187      
GXP018 GXP026 GXP037 GXP042 GXP051 GXP118 GF057 GF097 GF187      
واشر و پلیت Tranter سری GXD          
GXD-012 GXD-018 GXD-026 GXD-037 GXD-042 GXD-051 GXD-060          
GXD012 GXD018 GXD026 GXD037 GXD042 GXD051 GXD060          
GXD-064 GXD-085 GXD-091 GXD-100 GXD-140 GXD-145 GXD-180          
GXD064 GXD085 GXD091 GXD100 GXD140 GXD145 GXD180          
واشر و پلیت Tranter سری HX           
HX-012 HX-025 HX-050 HX-085 HX-12 HX-180 HX-25 HX-50 HX-85      
HX012 HX025 HX050 HX085 HX12 HX180 HX25 HX50 HX85      
واشر و پلیت Tranter سری GFP و سری GLD      
GFP-030 GFP-050 GFP-057 GFP-080 GFP-097 GFP-100 GFP-180 GFP-187 GLD-013 GLP-013    
GFP030 GFP050 GFP057 GFP080 GFP097 GFP100 GFP180 GFP187 GLD013 GLP013    
واشر و پلیت Tranter سری HXD و سری HXP    
HXD-012 HXD-025 HXD-050 HXD-085 HXD-145 HXD-180 HXP-050          
HXD012 HXD025 HXD050 HXD085 HXD145 HXD180 HXP050