واشر و پلیت Swep

انواع مدل های پلیت و گسکت (واشر) های Swep:

واشر و پلیت Swep سری  G    
G52 G55 G58 G65 G102 G108 G153 G157 G158 G234 G274 G322 G362    
G-52 G55 G-58 G-65 G-102 G-108 G-153 G-157 G-158 G-234 G-274 G-322 G-362    
واشر و پلیت Swep سری  GX    
GX-12 GX-18 GX-26 GX-42 GX-51 GX-60 GX-64 GX-85 GX-91 GX-100 GX-118 GX-140 GX-145 GX-180 GX-205
GX12 GX18 GX26 GX42 GX51 GX60 GX64 GX85 GX91 GX100 GX118 GX140 GX145 GX180 GX205
واشر و پلیت Swep سری  GC و سری GF    
GC-12 GC-28 GC-26 GC-30 GC-51 GC-60 GC-65 GF-57 GF-97 GF-138 GF-187 GF-257 GF-276    
GC12 GC28 GC26 GC-30P GC51 GC60 GC65 GF57 GF97 GF138 GF187 GF257 GF276    
واشر و پلیت Swep سری  HX و سری MF و سری UX    
HX-180 HX-25 HX-50 HX-85 MF-138 MF-257 MF-276 MF56 MF-59 UX-10 UX-80        
HX180 HX25 HX50 HX85 MF138 MF257 MF276 MF56 MF59 UX10 UX80