واشر و پلیت Sigma

انواع مدل های پلیت و گسکت (واشر) های Sigma:

واشر و پلیت Sigma سری 2 و سری V        
S12 S16 S22 S32 S52 S45V S90V          
واشر و پلیت
Sigma 12
واشر و پلیت
Sigma 16
واشر و پلیت
Sigma 22
واشر و پلیت
Sigma 32
واشر و پلیت
Sigma 52
واشر و پلیت
Star 45
واشر و پلیت
Star 90
         
          STAR45 STAR90          
واشر و پلیت Sigma سری M و سری F        
M27 M36 M37 M66 M76 M106 F45          
واشر و پلیت
Sigma M27
واشر و پلیت
Sigma M36
واشر و پلیت
Sigma M37
واشر و پلیت
Sigma M66
واشر و پلیت
Sigma M76
واشر و پلیت
Sigma M106
واشر و پلیت
Sigma F45
         
واشر و پلیت Sigma سری S        
S30 S64 S65 S85 S108 S109 S138 S166 S38 S48 S60 S114
واشر و پلیت
Sigma 30
واشر و پلیت
Sigma 64
واشر و پلیت
Sigma 65
واشر و پلیت
Sigma 85
واشر و پلیت
Sigma 108
واشر و پلیت
Sigma 109
واشر و پلیت
Sigma 138
واشر و پلیت
Sigma 166
واشر و پلیت
Sigma 38
واشر و پلیت
Sigma 48
واشر و پلیت
Sigma 60
واشر و پلیت
Sigma 114