واشر و پلیت ITT

انواع مدل های پلیت و گسکت (واشر) های ITT:

واشر و پلیت ITT سری P و سری PF
P07 PF-8 PF-10 PF-15 PF-20 PF-21 PF-25 PF-30 PF-35 PF-41 PF-42 PF-45
P7 PF8 PF10 PF15 PF20 PF21 PF25 PF30 PF35 PF41 PF42 PF45
PF-50 PF-51 PF-55 PF-60 PF-61 PF-65 PF-66 PF-70 PF-71 PF-75 PF-80  
PF50 PF51 PF55 PF60 PF60 PF65 PF66 PF70 PF71 PF75 PF80