واشر و پلیت Hisaka

انواع مدل های پلیت و گسکت (واشر) های Hisaka:

واشر و پلیت Hisaka سری EX
EX11 EX15            
واشر و پلیت Hisaka سری LX
LX00A slit-in LX10A slit-in LX20 LX30A slit-in LX40 LX50A slit-in    
    LX20A slit-in   LX40A slit-in      
واشر و پلیت Hisaka سری RX
RX11A slit-in RX13A slit-in RX30A slit-in RX70        
واشر و پلیت Hisaka سری SX
SX41 SX43 SX90 SX90M        
واشر و پلیت Hisaka سری UX
UX01 UX10 UX20 UX30 UX40 UX80 UX90 UX100
  UX10A slit-in UX20A slit-in UX30A slit-in UX40A slit-in