واشر و پلیت Fischer

انواع مدل های پلیت و گسکت (واشر) های Fischer:

واشر و پلیت Fischer سری E
E5 E6 E8 E18 E20 E28 E32 Fra 32 E40 E51 E61 E82
      E18 Press In   E28 Press In   E40 Press In   E61 Press In  
      E18MF              
دیگر مدل های واشر و پلیت های Fischer
FP7                    
Frau27